Hva er skriving i matematikk?

Skriving er et viktig verktøy for å lære matematikk.

Matematikkfaget er kanskje det faget som elevene skriver mest i. Beskrivelsen av skriving som grunnleggende ferdighet i matematikk er tydelig på hvilken skrivekompetanse elevene skal tilegne seg gjennom skoleløpet.

Å kunne skrive i matematikk inneber å beskrive og forklare ein tankegang og setje ord på oppdagingar og idear. Det inneber å bruke matematiske symbol og det formelle matematiske språket til å løyse problem og presentere løysingar. Vidare vil det seie å lage teikningar, skisser, figurar, grafar, tabellar og diagram som er tilpassa mottakaren og situasjonen. Skriving i matematikk er ein reiskap for å utvikle eigne tankar og eiga læring. Utvikling i å skrive i matematikk går frå å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk eit formelt symbolspråk og ein presis fagterminologi. Vidare går utviklinga frå å beskrive og systematisere enkle situasjonar med matematikkfagleg innhald til å byggje opp ein heilskapleg argumentasjon omkring komplekse samanhengar (LK06).

Mange elever, og især minoritetsspråklige elever, har behov for å avklare begrep og faguttrykk. Begrepsavklaringen er derfor helt nødvendig for å kunne løse ulike typer oppgaver.

I matematikktimene må elevene få være aktive deltakere i sin egen læring. Et klasserom preget av dialog og matematiske samtaler kan være et viktig bidrag for å skape forståelse i faget.

I tillegg til regning, er også de andre grunnleggende ferdighetene sentrale i matematikktimene:

Elevene må ta i bruk lesestrategier for å tolke oppgaver og avklare fagbegreper.
Elevene må ta i bruk det muntlige språket for å forklare hvordan de tenker.
Eleven må uttrykke seg skriftlig på en presis og relevant måte innenfor matematikkfaget.
Eleven må bør også få ta i bruk digitale verktøy for å presentere sin kompetanse i faget.

Til toppen