Tidlig skriving i engelsk

Det er viktig at man begynner tidlig med å skrive ord, setninger og fraser på engelsk. 

I LK20 står det at elevene etter andre årstrinn skal kunne «lese og eksperimentere med å skrive kjente ord, fraser og enkle setninger".

Engelskfaget er et fag der vi jobber mye med muntlige ferdigheter på småtrinnet. Likevel er det viktig at man begynner tidlig med å skrive ord, setninger og fraser.

Faget kan ofte være lagt opp som temabasert undervisning. Elevene jobber med ord og fraser knyttet til et tema om gangen. Lærebøker er gjerne organisert etter kapitler som omhandler ett og ett tema, for eksempel familien, klær eller kjæledyr.

Tradisjonelt sett har skriving i engelsk på småtrinnet vært preget av ulike utfyllingsoppgaver, der enkeltord er isolert fra en kontekst. Med enkle grep kan man gjøre skrivingen i engelsk mer meningsfull allerede fra første trinn. Gjennom å skrive små bøker kan elevene øve både på ord, fraser, spørsmålsstilling og setningsoppbygging. Sanger, litteratur og samtaler kan brukes som inspirasjon. 

Å lage småbøker gir en naturlig tilpasning til alle elevene i gruppen. Noen kan skrive enkeltord, andre skriver avskrift av fraser, mens noen av elevene skriver selvstendige setninger, med eller uten støtte. Det er viktig at lærer modellerer og skriver setninger og ord på tavla som skrivestøtte. Ordkort knyttet til temaet, eller ordbank på ark kan også være en god støtte i den tidlige skrivingen.


Her er to eksempler på hvordan man kan bruke småbøker som metode på andre trinn. Disse eksemplene har «Weather» og «Clothes» som tema. 
 

The weather Book

Sanger til inspirasjon:

Frase: How is the weather today?

Elevene skriver spørsmålet inn på den ene siden i boken og tegner været inn i vinduet på den andre siden. Under tegningen besvares spørsmålet med ett ord, for eksempel «Sunny», med en setning: «It is sunny», eller med flere setninger, «The sun is shining. It is hot today.»

    
 

My Book about Clothes

Sang til inspirasjon kan være Put On Your Shoes.

Frase: Put on your… (ulike klesplagg)

Elevene tegner et klesplagg på en kropp på den ene siden i boken og skriver et ord eller en setning på den andre siden. «Shoes» eller «Put on your shoes.» Noen vil også skrive mer, for eksempel «The shoes are red». Andre vil kanskje skrive noe om været: «Put on your scarf. It is cold today.»

  Mal til bøkene 

Til toppen