Forslag til samskrivingsoppgaver

Her finner du forslag til oppgaver der det er hensiktsmessig å samskrive.

Samskrive en innledning:

Dette kan være innledningen til ulike tekster, både skjønnlitterære og sakpregede tekster. Når elevene samskriver om innledningen, kan dette være en hjelp til å komme i gang med skrivingen. Samtidig får elevene drøftet ulike innfallsvinkler til teksten og kan vurdere hvilken innledning som tjener skriveformålet best. Spørsmål som elevene gjerne vil stille seg er: Passer det best å innlede med en provoserende påstand, en saklig redegjørelse eller kanskje et spørsmål? Når elevene samskriver på denne måten, kan dette bidra til å fremme kreativitet i skrivingen noe som igjen kan føre til økt motivasjon for å skrive.

Samskrive en argumentasjonsføring:

Ved å samskrive argumentasjonsføringen i en argumenterende tekst, får elevene drøftet og brynet argumentene sine muntlig samtidig som de skriver. De får testet ut om argumentene «holder vann» og om de kommuniserer godt til en mottaker. Denne drøftingen og forhandlingen om teksten vil ofte føre til at elevene får flere argumenter de kan bruke i teksten sin. Ved å arbeide med skriving og muntlighet på denne måten, blir det lettere for elevene å se ulike sider av en sak. Å innta motpartens perspektiv er viktig, men vanskelig, i skriftlig argumentasjon. Med støtte i samtalen kan elevene likevel mestre dette.

Samskrive en utforskende tekst i matematikk:

Når elevene skriver utforskende tekster i matematikk, er det en stor fordel å bruke samskriving som strategi for å identifisere og formulere ulike problem og mulige løsningsstrategier. I samskrivingen får elevene diskutere de ulike problemstillingene og løsningsforslagene, samtidig som de hjelper hverandre med å formulere dette i et presist matematisk språk. Slike skriveoppgaver kan oppleves som svært utfordrende for elever på ungdomstrinnet, men gjennom å forklare egen tankegang for en medelev, og sammen formulere dette skriftlig, vil samskrivingen være en støtte for å utvikle kunnskaper i faget.

Samskrive en tekst på nynorsk:

Samskriving er en god strategi også når elevene skal skrive tekster på nynorsk. Gjennom samskrivingen får elevene drøftet ulike skrivemåter og begrepsbruk som er spesiell for nynorsk. Dette gjelder både for elever som har nynorsk som hovedmål og sidemål. 

Til toppen