Forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen

Hva sier skandinavisk forskning og litteratur om språk og språkmiljø i barnehagen?

Dette har Høgskolen i Oslo og Akershus undersøkt på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Rapporten er en tematisk oversikt over skandinavisk forskning i tidsrommet 2006 til 2014 på språk og språkmiljø i barnehagen. Rapporten er tenkt som en del av kunnskapsgrunnlaget for Utdanningsdirektoratets arbeid med å støtte barnehagen med å skape et godt språkmiljø for alle barn.

Dette er hovedfunnene i rapporten:

  • Lek innebærer språklig samhandling og forhandlinger, barn må kunne språk for å delta aktivt i lek samtidig som barn lærer språk gjennom lek.
  • Barnehagelærere bør være bevisst sin rolle og læringsmulighetene som ligger i hverdagssamtaler. Barnehagelærere bør ha kunnskap om hva som må til for å involvere barn i ulike aldre på en god måte.
  • Lesing er positivt for utviklingen av språkferdigheter generelt, og for barn med annet morsmål sine norskferdigheter.
  • Digitale verktøy involverer språkbruk, kan heve språklig bevissthet og er godt egnet i flerspråklige barnegrupper. Ved bruk av digitale verktøy kan det oppstå konkurranse blant barna over den digitale enheten, dette må personalet lede på en god måte.
  •  Barnehagens arbeid med språkstimulering for flerspråklige barn bør være balansert mellom uformelle og mer formelle/planlagte språklæringssituasjoner.
  •  Det er uenighet i forskningen om hvorvidt man bør kartlegge alle, noen eller ingen barn i barnehagen for språklige ferdigheter.
Til toppen