Tema kroppen i begynneropplæringa

Hvordan arbeide med fagbegreper og skriving i naturfag?

 Å lære seg et fag betyr å lære og uttrykke seg på fagets premisser. Denne ressursen beskriver hvordan en kan jobbe med begreper, lesing og skriving i forbindelse med at en jobber med  kjerneelementet Kropp og helse


 

Kunnskapsløftet (LK20)

Under kjerneelementet Kropp og helse er det vektlagt at elevene skal forstå hvordan kroppens store og små systemer virker sammen. De skal også forstå hvordan kroppen utvikler seg, og hvordan fysisk og psykisk helse kan ivaretas. Kunnskap om kroppens systemer og hvordan de påvirker hverandre, skal hjelpe elevene til å ta vare på egen kropp og helse i et livslangt perspektiv. 

Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke tegninger og tekst til gradvis å ta i bruk mer presist naturfaglig språk, inkludert figurer og symboler. Dette innebærer å kunne skrive stadig mer komplekse tekster og benytte ulike teksttyper som bygger på kritisk og variert kildebruk tilpasset formål og mottaker.

Ett av kompetansemålene i naturfag etter 2. trinn sier at elevene skal utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon. Det vil derfor være hensiktsmessig at en i større grad samtaler og skriver om sanser, enn det som har blitt gjort i dette opplegget (ble gjennomført før LK20). 

Kort beskrivelse av opplegget

  • Lærer og elever samtaler om hvilke kroppsdeler vi har
  • Lærer og elever lager i felleskap et begrepskart
  • Elevene tegner seg selv og setter navn på de ytre kroppsdelene
  • Lærer og elever samtaler om hva vi kan bruke kroppen og kroppsdelene til
  • Lærer og elever skriver sammen noen setninger om hva vi kan bruke kroppsdelene til ( modelltekst)
  • Elevene skriver en tekst som beskriver hva de bruker ulike kroppdeler til
  • Lærer og elever leser og finner fagbegreper i en fagtekst om kroppen 
  • Lærer og elever skriver en felles fagtekst om kroppen (modelltekst)
  • Elevene får skrive individuelt eller samskrive en fagtekst om kroppen
  • Tekstene blir delt

Prosessbeskrivelse

Som en innledning til arbeidet snakker lærer og elever sammen om hvilke kroppsdeler vi har. Her er det  hensiktsmessig å bruke elever for å vise og studere ulike kroppsdeler. Ut fra samtalen lager gruppa et begrepskart. Lærer fungerer som sekretær og skriver ned de begrepene gruppa kommer frem til. De samtaler også om hva de ulike begrepene betyr. Begrepsplakaten skal støtte elevene i det videre arbeid.

Elevene får i oppgave å tegne seg selv og sette navn på de ulike kroppsdelene de har tegnet. Noen vil kun bruke noen få begreper. Andre elever vil skrive alle, og gjerne også tilføye enda flere begreper. Dette er med andre ord en oppgave som bidrar til at alle kan nå målet, men på ulikt vis. Ferdige oppgaver hvor elevene må lese navn på ulike kroppsdeler, før de så skal sette en strek fra navn til riktig kroppsdel, krever god lesekompetanse. Slike oppgaver vil derfor kunne være krevende for enkelte elever. 

Neste steg er å samtale om kroppsdelene elevene har tegnet på sitt ark. I samtalen vektlegges hvilken funksjon de ulike kroppsdelene har, og elevene får prøve og vise hva de kan få til med for eksempel foten eller armen sin. De får så i oppgave å skrive hva de kan bruke de ulike kroppsdelene til, men først skriver lærer og elever i fellesskap noen modellsetninger: Jeg kan skrive med hånda. Jeg kan sparke fotball med foten. Jeg kan klappe med hendene osv. 

Å finne fagbereper i tekster som leses

Mange av de naturfaglige tekstene vi leser i skolen, ligger langt fra elevenes hverdagsspråk. Derfor bør læreren og elever sammen lese og finne fagbegreper i ulike fagtekster. Eksempel på ord og begreper som er presenter i  tekster som omhandler kroppen, kan være: kropp, celler, næring, mage, lunge, oksygen, hjerte, blod, hjerne, skjelett, muskler og hud. 

Fagtekst om kroppen

Etter at gruppa har lest og jobbet med begreper i tekster de har lest, skal elevene og lærer skrive en felles fagtekst. Læreren er sekretær og benevner det som skjer underveis i skrivinga. Lærer stiller også spørsmål som leder skrivinga framover, og oppfordrer i tillegg elevene til å bruke de fagbegrepene som de har skrevet på begrepsveggen. Hva har vi lært om celler og næring? Hvordan kan vi få til en god setning om det? 

Etter fellesskrivinga får elevene skrive fagtekster individuelt eller sammen med en medelev. Fagteksten vi her ser, er skrevet av en elev med støtte fra lærer. Den ferdigstilte teksten ble løftet fram i plenum, og sammen markerte gruppa fagbegrepene med gult. 

Prosessen vi her har beskrevet viser at elever mestrer å skrive tekster på fagets premisser allerde på første trinn. Dette er et omfattende prosjekt som går over flere økter, men det er også mulig å gjennomføre kun deler av opplegget. 

Forslag til videre arbeid er å se på kompetansemålene for 3. og 4. trinn. Der står det at elevene skal kunne beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom. Elevene skal også kunne beskrive hvordan muskler og skjellett fungerer, og knytte det mot bevegelse. Med andre ord spennede temaer å få utforske og beskrive i fagtekster som omhandler kroppen. 

Hva er skriving i naturfag i begynneropplæringa? (Språkløyper)

Til toppen