Fagspesifikk lesing og skriving om kroppen på småskoletrinnet

Ressursen viser hvordan arbeid med fagterminologi og språkbasert undervisning kan knyttes opp mot naturfag.

Hvert fag har sin egen terminologi, sine egne teksttyper og sine egne skrivemåter. Å lære seg et fag betyr å lære og uttrykke seg på fagets premisser. Elevene må få bruke skrivingen som et redskap for å lære, men de må også få eksplisitt opplæring i hvordan de kan skrive i hvert enkelt fag.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i kompetansemål i naturfag etter 2.årstrinn, men måten å jobbe på kan brukes på alle trinn og i alle fag.


 

Målsetting

Målet med undervisningsopplegget er at elevene skal lage ei bok om seg selv der kroppen er et av temaene i boka. Elevene skal lære å plukke ut naturfaglige begreper fra en tekst, og de skal skrive enkle naturfaglige tekster på bakgrunn av begreper og ord de plukker ut. Bøker og tekster stilles ut i klasserommet.

Prosessbeskrivelse

  • Som en innledning til arbeidet snakker lærer og elever sammen om hvilke kroppsdeler vi har
  • Elevene tegner seg selv og setter navn på ytre kroppsdeler
  • Samtale om hva vi kan bruke kroppen og kroppsdelene til
  • Skrive en tekst om hva vi bruker kroppdelene til
  • Veiledet lesing av fagtekst om indre organer i kroppen
  • Skrive felles fagtekst om kroppen
  • (skrive individuelle fagtekst om kroppen)

Utfyllende beskrivelse av undervivningsopplegget finnes her.

Forslag til viderer arbeid er å jobbe mer grundig med de ulike indre organene. Dette kan for eksempel være å skrive en fagtekst om indre organer der oppgaven kan være å beskrive form og funksjon til fordøyelsessystemet

Hva er skriving i naturfag i begynneropplæringa? (Språkløyper)

Til toppen