Bukkene Bruse skriver postkort

Hvordan bruke eventyr og skuespill som utgangspunkt for veiledet skriving?

Bukkene Bruse er et eventyr som har vært og er en viktig del av norsk kulturarv og det er et eventyr mange barn har et forhold til. Det et kraftfullt eventyr der små helter overvinner farer ved å være lure, sterke og modige sammen. Eventyret har gjentakende elementer og vi møter mange begreper som skaper rom for samtale. «Hvorfor heter alle bukkene Bruse?». «Er bukkene egentlig ei geit?». «Hvor er egentlig setra?».

Spørsmålene er mange og iveren er stor når elevene på første trinn ved Nidarvoll skole skal ta rollen som en av bukkene i eventyret for å skrive postkort hjem til mammabukken eller pappabukken. I eventyret er det mange ord og uttrykk vi lett kan ta for gitt at elevene er kjent med. I dette eventyret møter elevene ord og begreper som bukk, seter, fete, bro, foss, troll, tinntallerkener, riveskaft, fin i målet og bi litt. «Fin i målet» og «bi litt» er gamle uttrykk som er lite bruk i barnas hverdagsspråk. Refleksjoner og samtale rundt tekst er med på å utvide ordforrådet til elevene og dette arbeidet er avgjørende for elevenes forståelse av teksten det jobbes med.


Målet med aktivitetebn er at elevene skal erfare at skrift kan brukes til å kommunisere med andre, og at en kan komme i kontakt med andre ved å bruke skrift. Samtidig er det et mål at elevene skal oppleve at det er ufarlig å skrive. Skolen må legge til rette for at skriving blir en meningsfull og lystbetont aktivitet, og for at elevene skal ha noe å skrive om er det viktig at læreren jobber godt med ulike aktiviteter i førskrivingsfasen. Elevene kan bli kjent med eventyret gjennom muntlig fortelling, høytlesing, sang eller dramatisering.

Skolestarterne er lærevillige. De kan formidle uttrykk, de kan mange begreper og de vil gjerne samhandle med andre. Utgangspunktet for veiledet skriving er dialog og samhandling mellom ei lita gruppe elever og en lærer. Læreren støtter aktivt elevene gjennom dialog før, under og etter skrivingen. Lærer utfordrer elevene og gir dem utfordringer de kan strekke seg etter. Sentralt i dette er at det er barnet som lærer seg selv. Veiledet skriving er å veilede eleven frem til økt skrivekompetanse og skriveglede. Dette undervisningsopplegget er gjennomført med veiledet skriving som metode der elevgruppa også blir organisert i stasjonsarbeid. Veiledet skriving skjer på en av stasjonene med lærer, mens elevene jobber selvstendig med ulike arbeidsoppgaver på de andre stasjonene.

 

Økta starter med at elevene får se eventyret Bukkene Bruse bli dramatisert av lærerne på trinnet. På forhånd har elevene fått høre eventyret gjennom muntlig fortelling og gjennom sang.

Etter skuespillet fortsetter dialogen mellom lærer og elevene. «Sommeren har vært lang og bukkene begynte å savne mammaen og pappaen sin som er mammabukken og pappabukken».

Elevene får følgende instruksjon:
«Nå skal du være en av bukkene Bruse (alle får leke bukk der de lager lage horn med hendene og bøyer seg frem) som er på setra og du skal skrive et postkort som du skal sende hjem til mammabukken eller pappabukken».
Her må lærer også dreie dialogen mot postkort, postkasse og lignende for å sikre at alle elvene vet hva begrepene omhandler. Lærer modellerer hvordan vi skriver et postkort med innspill fra elevene. Videre er skrivingen organisert etter metoden stasjonsarbeid.


 

Tegnestasjon

Elevene tegner på den ene sida på postkortet. Der skal de tegne fra turen til setra eller noe fra da bukkene Bruse var på setra. 


Skrivestasjon

Lærer avklarer hvilken bukk de ulike elevene er og sørger for at alle kommer i gang med skrivinga. Elevene vil ha behov for ulike støtte i denne fasen.

  • Hva vil du starte med å skrive på postkortet ditt?
  • Hva vil du fortelle fra turen?
  • Studere tegning som støtte.
  • Hva vil du skrive hjem til mammabukken/pappabukken?
  • Hva vil du fortelle?
  • Hva gjorde dere på setra? Hva skjedde på veien?
  • Møtte dere trollet? Hvordan så trollet ut?

Tegninga til elevene brukes også som støtte for at elevene skal ha noe å skrive om.

 

Elevene «poster» postkortene sine i en postkasse som står i klasserommet når de er ferdige. Presentasjon av skrivearbeid gjøres felles mot slutten av timen der elevene får vise frem kortet sitt og fortelle om tegninga si. Postkortet leses høyt, enten av eleven selv eller ved støtte/hjelp av lærer. Senere henges postkortene opp i klasserommet/gangen slik at elevene kan studere og lese hverandres tekster. Skriveproduktene som skapes av elevene er både uttrykksfulle og fulle av positiv drift og det er derfor viktig at de opplever anerkjennelse av andre.


Forslag til videre arbeid

Tekstskaping der elevene får gjenfortelle eventyret. Lærer leder dialogen og skriver ned det som elevene sier. Ved å skrive en tekst sammen med elevene kan læreren samtidig gi en eksplisitt skriveopplæring. Læreren skriver foran elevene og setter samtidig ord på de ulike fasene i skriveprosessen. Kanskje kan eventyret videreutvikles. Hva skjer om Bukkene Bruse ikke går til setra?

Det er også en ide å la elevene få poste postkortet sitt på postkontoret. Slik vil skrivehandlingen føles eksta meningsfull og autentisk. Med ekte frimerke og en reell mottaker, vil elevene oppleve at postkortet snart dukker opp i postkassa hos mamma eller pappa.

Du kan også dramatisere skuespillet der elevene får ulike roller.

Til toppen