Bokstavhjelperen

En inspirasjon og støtte i barnas skriving og språklek i barnehagen

Bokstavhjelperen er et nyttig verktøy for barna når de skal knytte bokstavlyd (fonem) til bokstavsymbol (grafem). Den er spesielt til god hjelp i den fasen hvor barna har oppdaget at lyder kan bli til ord, men hvor de fortsatt ikke har lært seg alle bokstavlydene. Barnehagen skal tilby barna et stimulerende miljø som støtter deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre (Rammeplan 2017, s.44)

Bokstavhjelperen kan brukes i mange ulike aktiviteter. For eksempel når barna lager bøker eller skriver egne tekster i uformelle eller formelle skrivesituasjoner. Illustrasjonene hjelper barna å se sammenhengen mellom lyd og bokstavsymbol. Oksen viser for eksempel vei til bokstaven O.

 

 

For at barna skal bli kjent med hvordan bokstavhjelperen kan brukes, er det hensiktsmessig å starte med barnets navn og andre personer som står dem nær. De fleste barn har god bevissthet rundt sitt eget navn og hvilken lyd navnet deres starter med.

Språkposen inspirerer til å bruke språket aktivt

Det er gøy å knytte ord og bilder sammen. Å trekke opp ting fra en «språkpose» er også spennende. I denne posen ligger det ulike gjenstander som er knyttet opp mot de bildene som finnes på bokstavhjelperen. Barnet som trekker opp gjenstanden beskriver denne ved hjelp av gode spørsmål som den voksne stiller underveis. De andre barna prøver å gjette hva tingen er, ut i fra det barnet beskriver. Dette gjøres før gjenstanden blir vist fram. Denne gangen var det en banan. Hvilken lyd starter det med? Sammen finner de bananen på bokstavhjelperen. Hvor mange bokstaver er det i ordet? Hvor mange klapp kan vi klappe (stavelser)?

Det at personalet oppmuntrer barna til å fabulere og leke med språk, bokstavlyder, rim og regler er med på å stimulere til språklig nysgjerrighet, bevistthet og utvikling (Rammeplan s.48). Så er det et nytt barn som trekker en ny gjenstand. På denne måten blir barna kjent med alle tegningene og hvordan de selv kan bruke bokstavhjelperen som støtte i sin egen skriving. Det er sentralt at barna får mulighet til å bruke alle sansene sine i læringsprosessene, og at personalet i barnehagen støtter barnas refleksjoner rundt ulike tem og situasjoner. På den måten er de voksne med på og skape forståelse og mening sammen med barna (Rammeplan s.44).

    

 

I språkposen kan en også gjerne gjemme gjenstander som omhandler ulike tema en jobber med. Alternativt kan posen skjule gjenstander som har samme førstelyd som noen av barna trenger å øve litt ekstra på. Barna får trening i å beskrive og sette ord på det de finner i posen. Det er derfor fint at gjenstandene har ulike former og egenskaper (rund, trekant, firkant, myk, hard, stor, liten osv.)

   

 

Tekstskaping

Når en skaper en felles tekst er det også nyttig å bruke bokstavhjelperen aktivt. Da er det en fordel at barna sitter nært den teksten som skal skrives. Barna kan få i oppdrag å finne lyden som ulike ord starter med. Denne jakten kan de gjerne gjennomføre to og to, og gjennom et slikt samarbeid får barna støtte og hjelp av hverandre. At barnehagen legger til rette for at barna opplever et godt læringsfelleskap der de selv bidrar til egen og andres læring er vesentlig for utvikling av både sosiale og språklige ferdigheter (Rammeplan s.44).

 

Bokstavhjelperen som spill

Bokstavhjelperen kan også brukes som et spill. Barna får da utdelt lapper i ulike farger.Så trekker de opp ulike gjenstander fra språkposen, og får i oppgave å finne førstelyden til dette ordet. Dersom de klarer å finne samme lyd/bokstav uten hjelp, kan de legge en farget lapp over denne bokstaven. Den som har flest lapper til slutt, vinner. I denne aktiviteten øves det på turtaking, lyder og symboler. Oppgaven kan utvides ved at barna selv skriver de lydene de kjenner igjen fra ordet, eller ved at den voksne skriver ordet på et stort ark.

      

 

Dette bildet viser en voksen som spiller et spørrespill med barna. Bokstavhjelperen brukes her aktivt når de spiller. Barna skal lytte ut førstelyden i selve svaret på oppgaven. Deretter finner de samme lyd og bokstav på bokstavhjelperen. Dette gjør spillet enda mer spennende slik at alle engasjerer seg. Her er det helt avgjørende at den voksne blir sittende sammen med barna og leder spillet ved å stille gode spørsmål som barna reflekterer over. Barna hjelper hverandre når spørsmålene er litt vanskelige. Den som svarer riktig får beholde kortet. Vinneren av dette spillet er den som sitter igjen med flest  kort til slutt. Barna på bildet holdt på med denne aktiviteten i ca. 30 minutter, selv om det foregikk mye annen frilek i det samme rommet. Det skyldes i stor grad at den voksne var engasjert og tok seg tid til å være til stede. Måten den ansatte møter barnas innspill på viser at hun er bevisst sin rolle som språklig forbilde og er lydhør i kommunikasjonen med alle barna, dette er helt i tråd med rammeplanen der det også trekkes frem hvor viktig det er at barna involveres i samspill og i samtaler (s.23).

Bokstavhjelperen bør være tilgjengelig, slik at barna kan ta den i bruk både i organiserte og spontane aktiviteter.

Blyantgrep

Når barnet behersker pinsettgrep, mestrer de også et godt blyantgrep. Det er viktig at de voksne viser og modellerer hensiktsmessige måter å holde blyanten på. Feilinnlæring kan være vanskelig å avlære. Samtidig er det viktig at barna ikke opplever dette som et press, da det kan føre til at de velger bort tegne- og skriveaktiviteter. Med andre ord handler det om å fange de øyeblikkene der det er naturlig å støtte barnet i den utforskende prosessen.

Her finner dere bokstavhjelperen som kan skrives ut og lamineres. Noen barn ønsker å skrive de små bokstavene. Disse barna kan da få bruke den bokstavhjelperen som viser de små bokstavene. Husk å bruke bilder som er lydrette som støtte på bokstavhjelpere dere lager selv. Det kan være bedre å ikke ha med bildestøtte hvis dere ikke finner lydrette bilder som passer til bokstavlyden.


Reflekssjonspørsmål

  • Hvordan kan dere ta i bruk bokstavhjelperen på deres barnahage som en del av barns utforksking av både muntlige og skriftlige språk?
  • Hva gjør dere for å lage spennende språkmiljø i deres barnehage?
  • Hvordan jobber dere for å møte de yngste barna i barnehagen når de utforsker sin tidlige skriving?

Rammplan for barnehagen 2017. Kunnskapsdepatrementet.

Til toppen