Å beskrive arbeidsprosesser i praktiske fag

Skriving er et nyttig verktøy, også i praktiske fag.

I mat og helse er det for eksempel et mål at elevene skal utvikle seg faglig gjennom praktisk utøvelse av faget. Samtidig ligger det et stort potensial i å bruke skriving som verktøy for å utvikle kunnskap og til å befeste det man har lært. I tillegg er det naturlig at elevene bruker skriving for å synliggjøre og dokumentere kunnskapen sin. Det er imidlertid viktig at skriveaktiviteten ikke går på bekostning av det praktiske arbeidet.

I Kunnskapsløftet er skriving i mat og helse beskrevet slik:

Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i mat og helse kan vere å gjere greie for smak, lukt og estetikk. Innsikt i fagstoff er knytt til munnlege presentasjonar og skriftleg arbeid. Skriftlege ferdigheiter kan vere å skrive eigne oppskrifter og framgangsmåtar, lage invitasjonar og illustrasjonar og vurdere aktivitetar (utdrag LK06).

Kompetansemålene i margen til høyre er hentet både fra barnetrinn og ungdomstrinn.

Det er ulike måter å knytte skriving til praktisk arbeid i mat og helse. For eksempel kan det være nyttig for elevene å skriftliggjøre framgangsmåten når de lager ulike matretter. Denne ressursen viser tre eksempler på hvordan elever kan bruke skriving for å dokumentere ulike arbeidsprosesser i faget. I alle eksemplene spiller det multimodale en sentral rolle ved at skrift og bilde utfyller hverandre i en helhetlig framstilling.


Bollebaking i tegneserieformat

Elever på niende trinn har lært å lage gjærdeig. De har valgt å dokumentere arbeidsprosessen gjennom en tegneserie som de lager i Power Point. Selv om det i tegneserien ikke er mye verbaltekst, er det gjort et stort forarbeid med å framstille prosessen i bilder og tekst fra begynnelse til slutt. Det er lett å se at bilde og tekst er nøye valgt ut for å kommunisere viktig kunnskap i faget. Se for eksempel hvordan eleven her har valgt å framheve det viktigste og mest kritiske punktet i arbeidet med gjærdeig, nettopp at væsken skal ha riktig temperatur for at deigen skal kunne heve.

Slik har elevene laget tegneserien:

  • Bildene er tatt med mobilkamera.
  • Tegneserierammene er laget i Power Point ved å sette inn ulike geometriske figurer inn i et tomt lysbilde.
  • Når bildene er satt inn i rammene, er de tilpasset ved hjelp av funksjonen Format → Beskjær → Beskjær til figur. Se skjermbilde under.
  • Elevene har valgt ut relevante bilder og lagt på tekst i form av tekstbokser og snakkebobler.

Her finner du flere eksempler på ferdige maler.

Se hele den ferdige tegneserien her.

 

Power Point som støtte til muntlige framlegg

I beskrivelsen av skriving i mat og helse er det en tydelig sammenheng mellom skriftlige og muntlige ferdigheter: Innsikt i fagstoff er knytt til munnlege presentasjonar og skriftleg arbeid (LK06). Når elevene holder muntlige presentasjoner, er det naturlig at de støtter seg på et skriftlig forelegg i form av for eksempel en Power Point-presentasjon. Her ser vi hvordan en elev har valgt å beskrive hvordan hun lager brun saus.

For å lage gode og hensiktsmessige presentasjoner tilpasset formålet, er det viktig at elevene får se relevante modelltekster. Det ideelle vil være om læreren har samlet på tidligere elevarbeider som hun kan vise fram til elevene. Alternativt kan læreren konstruere en modelltekst selv. Les mer om modelltekster her.

Tips: I Power Point kan elevene søke opp ulike maler som passer til temaet mat og matlaging.

 

Den klassiske hvit saus-rapporten

Mange elever vil også velge å skrive den mer tradisjonelle rapporten, enten for hånd eller digitalt. Også i slike tekster bør det multimodale spille en viktig rolle. Læreren bør oppfordre elevene til å ta i bruk ulike modaliteter som skisser, arbeidstegninger og foto. Når ulike modaliteter tas i bruk og utfyller hverandre, trenger ikke rapportene å bli så omfattende og teksttunge. Rapportene vil likevel være formålsrettet i den forstand at de er med på å utvikle og befeste elevenes kunnskaper. Slik unngår man at skrivingen går på bekostning av det praktiske arbeidet i faget.

Her ser vi et eksempel på en arbeidsrapport laget i Word.

Til toppen