Artikkel: Etosmodellen for kildearbeid i samfunnsfag på ungdomstrinnet

I denne artikkelen presenterer vi utviklingen av ETOS-modellen for kildearbeid i samfunnsfag på ungdomstrinnet. Modellen tar utgangspunkt i mål som berører kritisk literacy i den norske læreplanen for samfunnsfag.

Artikkelen kan leses i sin helhet på Acta Didactica Norge ved å følge denne lenken.

 

Gjennom arbeid med samfunnsfag skal elevene tenke kritisk, ta ulike perspektiver, håndtere meningsbrytning og vise aktivt medborgerskap (LK 20).

Studien som artikkelen presenterer gjør rede for utviklingen av ETOS-modellen og presenterer en pilotering der to fokuselever på 10. trinn arbeider med multiple tekster med støtte i modellen. Det empiriske materialet består av en dokumentanalyse av læreplanen og transkriberte lydopptak av elevdialogen under kildearbeidet. Analysene av materialet gir innsikt i hvordan fokuselevene forstår ulike aspekter av kildene og ETOS-modellens fire kategorier; egnet, troverdig, oppdatert og samsvar.

Dialogen avdekker at fokuselevene benytter hjelpespørsmålene i ETOS-modellen aktivt, men at de også har behov for mye lærerstøtte i prosessen. Elevene har noen strategier for å vurdere kilders egnethet og troverdighet, men selv med lærerstøtte har de utfordringer med å vurdere om kildene er oppdaterte eller samsvarer med hverandre. Dette stemmer overens med funn i studier som viser at også elever i videregående skole mangler strategier for å hente ut, sammenstille og vurdere informasjon i historiske kilder.

Basert på vår analyse av datamaterialet fra piloteringen har vi utarbeidet en ny versjon av ETOS-modellen med tilhørende hjelpespørsmål. Den reviderte ETOS-modellen ser slik ut:

 

 

 


Artikkelen er fagfellevurdert og første gang publisert i Acta Didactica Norden under Creative Commons 4.0 

Referanse: Lønnum, M., & Mørk, P. (2020). ETOS-modellen for kildearbeid i samfunnsfag på ungdomstrinnet. Acta Didactica Norden, 14(1), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7898

Til toppen