Arbeid med sammensatte tekster i norsk - et undervisningsopplegg

I norskfaget på videregående skole skal elevene lage, lese, analysere og tolke stadig mer komplekse sammensatte tekster. 

Dette er et helhetlig undervisningsopplegg som er enkelt å tilpasse og kan brukes på alle trinn. Her er utgangspunktet at elevene bruker en fagdag på å arbeide med flere kompetansemål knyttet til temaet sammensatte tekster. Man kan også bruke opplegget i ordinære timer spredt utover uka. Elevene skal jobbe både muntlig og skriftlig. Tanken er at elevene får trening i å bruke faglige begrep muntlig, i en gruppe, før de bruker dem skriftlig, individuelt eller i par.  

 

 

Opplegget har et systematisk fokus på struktur og bruk av fagspråk. Elevene får en skriveramme og en mal for innholdet i den muntlige presentasjonen. Etter at elevene har jobbet med sammensatte tekster på ulike måter, skal de ha fått grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner sammensatte tekster og hvordan disse tekstene kan analysereres ved å bruke et relevant fagspråk. I tillegg er det et mål at elevene har lært noen funksjonelle skrivestrategier som de kan ta i bruk på en selvstendig måte videre. 


Her er opplegget om sammensatte tekster. 

Til toppen