Arbeid med bildeboka Skylappjenta

Er det relevant å arbeide med bildebøker på ungdomstrinnet? I denne ressursen viser vi hvordan det kan arbeides med bildeboka Skylappjenta i flere fag.

Litteraturviter Per Thomas Andersen (2011) hevder at empati er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Gjennom skjønnlitteraturen kan vi se verden fra et annet perspektiv enn vårt eget, og den lar oss møte mennesker og kulturer som vi ellers aldri ville ha møtt. Arbeid med skjønnlitteratur kan slik være et bidrag til å utvikle elevenes evne til å føle empati.

Bildeboka Skylappjenta av Iram Haq er illustrert av Endre Skandfer og forteller historien om den norsk-pakistanske jenta som flykter fra familiens planlagte tvangsekteskap. Boka berører sentrale tema som kulturmøter, det å vokse opp i to kulturer, identitet og løsrivelse. I den nye overordnede delen av læreplanen understrekes betydningen av at skolen skaper rom for kulturmøter der elevenes kulturforståelse og identitet utvikles. 

 

Skylappjenta i norskfaget

Jon Smidt (2018) beskriver norskfaget som et sosialt rom der unge mennesker møter andres stemmer og prøver ut sine egne. Han ser danning i faget som «å kunne plassere seg sjøl, sine egne ytringer og andres i tid og rom, å kunne møte det nye og fremmede, og å se det kjente i nytt perspektiv».

For å utvikle litterær kompetanse trenger elevene opplæring i å lese og tolke et bredt utvalg tekster, og vi finner støtte for å bruke bildebøker på ungdomstrinnet i læreplanen for norskfaget. I kompetansemålene heter det blant annet at elevene skal kunne «beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder». Bildebøker er sammensatte tekster der samspillet mellom tekst og bilde spiller en sentral rolle.

Skylappjenta er ei bok med «mange lag», og den inneholder flere intertekstuelle referanser. Det er rom for fortolkning på hvert oppslag i boka. I lesningen av boka foregår en vekselvirkning mellom del og helhet i fortolkningen av det enkelte oppslaget, med fortolkningen av boka som helhet. Slik pusles bilder, verbaltekst og intertekstuelle referanser sammen til en helhet.

 

Forslag til gangen i et undervisningsopplegg


Før lesing

Bokas forside vises fram (gjerne på skjerm/tavle i klasserommet), og arbeidet innledes med en tenkeskrivingsoppgave der elevene blir bedt om skrive ned hvilke tanker de gjør seg når de ser dette bildet. Hensikten med denne skriveøkten er at hver enkelt elev skal få mulighet til å skrive ned tankene sine før de løftes opp i parsamtaler og helklassesamtalen. Elevene skriver individuelt i tre til fem minutter. 

Hvilke tanker gjør du deg når du ser dette bildet?

Elevene går sammen i par for å samtale om forsiden med utgangspunkt i tenkeskrivingstekstene sine, før de inviteres inn i en helklassesamtale omkring forsiden av boka. Sentrale spørsmål å stille i denne sammenhengen kan være:

 • Hva legger dere merke til? Hva ser dere?
 • Hva kan kjolen hennes minne om?
 • Hva har jenta på hodet?
 • Hva er en skylapp?
 • Hva vil dere si om skrifttypen til tittelen Skylappjenta?
 

Under lesing

Etter disse innledende førlesingsaktivitetene, leser læreren boka i sin helhet høyt for elevene, og det tas mange lesestopp underveis. I lesestoppene samtaler læreren og elevene om teksten og bildene. Oppslagene er meningstette, og det er derfor mye en kan snakke om. Noen relevante spørsmål å diskutere med elevene kan for eksempel være:

 • Hva slags type tekst er dette?
 • Hvilke(t) eventyr minner teksten om?
 • Hva kan vi si om fargene i de ulike oppslagene?
 • Hvilke stereotypier løftes fram? Hva er typisk norsk? Hva er typisk pakistansk?
 • Hvordan spiller de ulike modalitetene i boka sammen? (bilder, verbaltekst, fargebruk)

​  Etter lesing

Når boka er lest ferdig, kan elevene se den sterke og estetiske kortfilmen Skylappjenta (2009). Iram Haq, som både har skrevet boka og regissert filmen, spiller selv hovedrollen som Skylappjenta.

 

 

Filmen kan vises fra Vimeo. Nettstedet til NDLA har utviklet et undervisningsopplegg knyttet til filmen.

Skylappjenta berører ulike tema som elevene på ungdomsskolen er opptatt av, og bildeboka innbyr slik til refleksjon rundt mange etiske spørsmål. Boka egner seg derfor godt også som utgangspunkt for videre skrivearbeid. Skriveoppgavene som elevene får i norskfaget, kan være knyttet til selve sjangeren bildebok, eller de kan kretse rundt de ulike temaene og handlingen i boka. Her gir vi noen eksempler på norskfaglige skriveoppdrag som spenner fra småskrivingsoppgaver til mer helhetlige presentasjonstekster:

 • Hvem er Skylappjenta?
 • Hvorfor drar Skylappjenta ut i verden?
 • Hva vil du si er temaet i boka/filmen Skylappjenta?
 • Skriv en bildebokanalyse. Hjelpespørsmål: handlingsreferat, tema, uttrykk, (samspillet mellom tekst og bilde).
 • Skriv en tekst der du sammenligner boka og filmen. Hjelpespørsmål: Hva har filmskaperne valgt å beholde fra den opprinnelige teksten? Hva er fjernet og hva er eventuelt lagt til? Hvorfor tror du at de har valgt å gjøre disse endringene og hva gjør det med filmen? Reflektér over hvilke muligheter filmmediet har som boka ikke har? Kan du også se at boka har muligheter som filmmediet ikke har?

   

Skylappjenta brukt i andre fag enn norsk
 

KRLE


 

Tematikken i Skylappjenta kan også danne utgangspunkt for skriveoppgaver knyttet til andre fag enn norsk. Ett av kompetansemålene i KRLE etter 10. trinn dreier seg om at elevene skal kunne diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn.

Denne ressursen om fagtekstskriving i KRLE tar utgangspunkt i kompetansemålet som sier at elevene skal kunne drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder. I ressursen skisseres en arbeidsprosess fram mot en presentasjonstekst i KRLE, og det gis forslag til en konkret skriveoppgave. I denne sammenhengen vil Skylappjenta kunne bidra til en diskusjon rundt etiske problemstillinger og slik være en støtte i det å bygge kunnskap om temaet i førskrivingsfasen.
 

Samfunnsfag

 

Skylappjenta berører også tema som er relevante innenfor samfunnsfag. På samme måte som i KRLE-faget, kan boka brukes som utgangspunkt for å diskutere en rekke samfunnsfaglige tema og slik bidra til å bygge kunnskap om disse temaene i en førskrivingsfase. Eksempler på relevante tema kan være: 

 • hvordan oppfatninger av kjærlighet, seksualitet og kjønnsroller kommer til uttrykk i ulike kulturer 
 • hvordan samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme
 • hvilke muligheter og utfordringer som finnes i flerkulturelle samfunn 

 


Kilder:

Til toppen