Å skrive sammendrag

Systematisk opplæring i skriving av sammendrag har vist seg å ha effekt på både lese- og skriveferdighetene til elevene. 

   

 

Å skrive sammendrag av en tekst man har lest er en fin måte å synliggjøre kunnskap på, men forskning viser også at det bidrar til at elevene utvikler seg som skrivere.  

Elevene bør lære å skrive sammendrag fordi det:

  • er en ferdighet elevene trenger gjennom hele utdanningsløpet
  • hjelper elevene med å trekke ut essensen av en tekst
  • øker leseforståelsen
  • gir økt ordforråd og bedre forståelse av begreper
  • øver kritisk tenkning
  • kan være et godt utgangspunkt for skriving av fagtekst.

Før elevene får i oppdrag å skrive sammendrag er det viktig at læreren har modellerert hva sentrale ord i en tekst er og hvordan elevene kan finne dem i tekstene de leser. Disse ordene blir gjerne omtalt som nøkkelord, ekspertord eller fagord. Her kan klassen komme fram til hvilken fellesbetegnelse de ønsker å bruke.

Etter at tekstens sentrale ord er funnet, bør elevene oppfordres til å legge bort orginalteksten før de starter å skrive. Det er både for at elevene skal få erfaring med å formulere en tekst med egne ord, men ikke minst for å unngå direkte avskrift. Et sammendrag som er utarbeidet etter at man har jobbet med et emne vil også kunne være en god ramme for fagtekstskriving. 

 

Noen eksempler på hvordan elevene kan skrive sammendrag

Post-it lapper
Elevene leser en tekst og noterer ned nøkkelord/ekspertord/fagord på lapper underveis i lesinga. Hvis teksten er tydelig strukturert, kan man for eksempel bruke en lapp for hvert avsnitt. Når elevene så skal skrive sammendraget, lukkes læreboka og lappene brukes som støtte for å huske tekstens innhold.  

Rød tråd
Før eleven starter med å finne de sentrale ordene i teksten, så tegner de en rød strek i margen på et ark eller på et digitalt notat. Underveis i lesinga noteres så viktige ord langs denne streken. Etter at teksten er ferdiglest og ordene er notert, vil den røde tråden eller lista være en støtte under sammendragskrivinga. 


   

Temasetninger som utgangspunkt for sammendrag
I arbeidet med å lese en fagtekst kan elevene få i oppdrag å finne og skrive ned tekstens temasetninger. Disse setningene vil vise til hva som er sentralt i teksten, og med andre ord kunne fungere som et sammendrag av innholdet. Med bakgrunn i tekstens temasetninger kan elevene skrive sitt eget sammendrag. I en del læreboktekster starter ikke avsnittene med tydelige temasetninger, og om dette oppdraget skal brukes må en derfor skjekke om tekstens struktur er egnet.  

Samskriving
Under arbeidet med å finne sentrale ord og i skriving av sammendrag, vil det være fint å la elevene samarbeide. Når elevene samskriver må de samtale om både faglige og språklige valg, for eksempel hvilke ord de ønsker å bruke og hvorfor de velger akkurat disse ordene.     

Skriverammer
Elevene kan også bruke ulike skriverammer for notering av ord som støtte når de skal skrive sammendrag, men slike skriverammer må alltid tilpasses til den teksten elevene skal lese. Her er noen eksempler som omhandler emnet kildesortering (Gaia 4): 

Til toppen