Samskriving av titler og ingresser

I denne ressursen løfter vi fram samskriving som metode for å skrive korte og informasjonstette tekster i valgfaget medier og informasjon. Forhandlingen som foregår i samskrivingen, gjør elevene bevisste på språklige valg og hvilken effekt valg av virkemidler har på teksten.

I et mediehus går tekstene gjennom mange ledd før de publisereres. Underveis blir tekstene lest og kommentert av ulike medarbeidere før de språkvaskes og sluttføres. Dette er en arbeidsmetode som også har en selvfølgelig plass i valgfaget medier og informasjon.

Å oppøve elevenes revisjonskompetanse er en viktig del av skriveopplæringen, og forskning viser at elevene er mest mottakelige for tilbakemeldinger underveis i skriveprosessen. Bearbeiding av tekster i flere omganger er derfor nødvendig for at alle elever skal kunne publisere et produkt de kan være stolte av. Dette gir god mestringsfølelse og motivasjon for videre arbeid.

Nyere skriveforsking framhever samskriving som nyttig for å øke elevenes skrivekompetanse (Graham & Perin, 2007). Samtalen mellom elevene underveis i samskrivingen oppøver deres språklige bevissthet. Forhandlingen om teksten krever at elevene må reflektere over de språklige valgene de tar. Dette samarbeidet om tekst og skriving med på å utvikle elevene som skrivere (Eritsland, 2008).


Samskrive ingress og tittel

I nyhetsartikler skal tittel og ingress være blikkfang som fanger leserens oppmerksomhet og lyst til å lese videre. Dette er avgrensede tekstdeler som innbyr til forhandling, og som derfor er godt egnet som samskrivingsoppgave.

Hva er en god innfallsvinkel? Hvordan skrive kort og spissformulert? Hvilken effekt har ulike virkemidler?

Dette er spørsmål som er viktig å diskutere med elevene. Gode eksempeltekster som medieoppslag og artikler, er et godt utgangspunkt for en slik samtale.

Læreren kan introdusere samskrivingen gjennom å skrive forslag til en ingress "live" foran elevene og inviterere dem til å komme med sine innspill til teksten. I denne modelleringen kan læreren med fordel legge inn noen overraskende vendinger som innbyr til diskusjon. Dette kan være bruk av for mange og vanskelige ord, utydelig vinkling eller blanding av objektiv og subjektiv stemme i teksten. For å gi alle elevene mulighet til å gjøre seg opp sin egen mening og koble seg på plenumsdiskusjonen, kan det være lurt at elevene skriver ned sine egne tanker før lærerens tekst diskuterers i klassen. En naturlig videreføring av denne oppgaven er å la elevene samskrive sine egne ingresser.

På samme måte kan en arbeide med å utvikle slående overskrifter til artikler. Elevene kan samarbeide i små grupper om å lage ulike overskrifter til egne nettartikler eller til andres artikler. Etter at de har skrevet en rekke forslag, drøfter de hvilke overskrifter som passer best ut fra formål og mottaker for tekstene. Elevene kan lage overskrifter til artikler de selv har skrevet, eller læreren kan klippe bort overskrifter fra artikler hentet fra ulike medier. Økta avsluttes med at elevene får komme fram på tavla, presentere overskriften de har valgt og bakgrunnen for valget. Elevene får umiddelbar respons fra lærer og medelever. Dette kan organiseres som linjerespons.
 


Kilder

Til toppen